พระชัยวัฒน์กลีบบัว พิมพ์สมาธิ สมเด็จพระสังฆราชฯ (อยู่ ญาโณทัย) วัดสระเกศฯ กทม. ปี๒๕๐๖

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์กลีบบัว พิมพ์สมาธิ สมเด็จพระสังฆราชฯ (อยู่ ญาโณทัย) วัดสระเกศฯ กทม. ปี๒๕๐๖
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ญาโณทัยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระนามเดิมว่า อยู่ พระนามฉายาว่า ญาโณทโย ประสูติเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่เรือนแพหน้าวัดกัลยาณมิตร อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี โยมบิดาชื่อ ตรุษ โยมมารดา ชื่อ จันทร์
.. ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุได้ ๑๒ พรรษา ทรงเข้าแปลพระปริยัติธรรม ณ.พระอุโบสถวัดพระศรีศาสดาราม ทรงได้เป็นเปรียญ ๔ ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๖
.. ต่อมา พ.ศ.๒๔๓๗ เมื่อมีพระชนมายุครบอุปสมบท ทรงได้รับอุปสมบทที่วัดสระเกศฯ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมทานาจารย์ (จุ่น) วัดสระเกศฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมกิติ (เม่น) วัดสระเกศฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ทรงเข้าแปลพระปริยัติธรรมได้เป็นเปรียญ ๙ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ เมื่อพระชนมายุ ๒๘ พรรษา เป็นพระองค์แรกในรัชกาลที่ ๕ จึงทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้นำรถยนต์หลวงมาส่งจนถึงพระอารามที่อยู่เป็นพิเศษ เป็นธรรมเนียมปฎิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้
.. สมเด็จพระสังฆราชฯ(อยู่) ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาตั้งแต่เริ่มเปิดการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ตลอดมา และเมื่อทรงได้รับพระกรุณาโปรดให้ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ก็ได้ทรงเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถทั่วทั้งหลัง ได้ต่อหน้าชานพระวิหารให้กว้างใหญ่ขึ้น ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าไปนมัสการพระอัฏฐารสในพระวิหารเป็นอย่างมาก .. ได้ทรงปฏิสังขรณ์เสนาสนะและถนนในวัดให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเก่ามาก .. ได้ทรงทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์บรมบรรพตจนสำเร็จเรียบร้อย .. ได้ทรงสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและหอสมุดของวัดขึ้น นับว่าพระองค์ได้ทรงสร้างถาวรวัตถุไว้เป็นอย่างมาก

.. พระกลีบบัว พิมพ์พระชัยวัฒน์ถือหม้อน้ำมนต์ มีทั้งปางมารวิชัยและปางสมาธิ สร้างทั้งเนื้อดิน ดินผสมผง และ เนื้อใบลาน ทุกองค์กดยันต์จมในพิมพ์ .. พระเครื่องยุคแรกสร้างประมาณปี๒๔๘๕ เป็นต้นมา ก่อนที่ท่านจะดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระสังฆราชฯ และมีสร้างภายหลังอีกหลายยุค
.. เสนอสององค์นี้ ปางสมาธิ ฐานผ้าทิพย์และฐานบัว เนื้อดินและใบลาน สภาพสวยเดิมๆ ยุคประมาณปี๒๕๐๖ มีพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้น ร่วมพิธีหลายรูป พระเก่าหกสิบปีที่น่าสะสมมากครับ

2022-07-07 09:55:24
322 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai