สมัครสมาชิก

ท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : กฎกติกาของสมาชิก

 • การสมัครขอรับ USER ID: ต้องเป็นตามที่ Website กำหนดไว้หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคตเท่านั้น
 • ภาพที่นำมาโพส ห้าม!!ถ่ายบนมือ เด็ดขาด หากทีมงานเห็นมีสิทธิ์ลบได้ทันที
 • กรณีทีมงานเห็นว่าพระไม่แท้ หรือเก๊ห่าง หากทีมงานเห็นมีสิทธิ์ลบได้ทันที
 • รูปบัตรประชาชน และเลขบัญชี ไม่มีการปิดบังใบหน้า หรือหมายเลขบัตร
 • ในการตั้งชื่อต่างๆ ในเวปไซต์ ภายใต้การดูแลของ Website ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาติ ให้ตั้งชื่อต่างๆโดยใช้คำที่สื่อความหมาย ถึง website, siam-pra หรือทีมงาน เช่น webmaster, admin,administrator หรือ supervisor เป็นต้น
 • ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่ง Website กำหนดใช้อย่างเคร่งครัดหาก Website ตรวจพบว่ามีการ ปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ ทางเว็ปมีสิทธิยกเลิก การให้บริการได้
 • ห้ามผู้ขอใช้บริการนำ USER ID และ Password ของท่านไปให้ผู้อื่นใช้งาน ร่วมใช้หรือจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
 • ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถนำบริการที่ได้รับไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำกิจกรรมที่ผิดกฏหมายต่างๆ หรือกระทำการอันเป็น การขัดต่อความสงบเรียนบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ เนื่องจากการละเมิดดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวกับ Website
 • ภาพทุกภาพที่สมาชิกนำมาโพสไว้ภายใน Website ทางเวปจะถือว่าเจ้าของรูปภาพดังกล่าวได้ยินยอม มอบสิทธิ์ ให้กับทาง Website เพื่อนำไปทำซ้ำ, ดัดแปลง, เพื่อเผยแพร่ และอื่นๆที่าง Website เห็นสมควร
 • ผู้ขอใช้บริการยอมรับเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงนี้ และถือข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้คอมพิวเตอร์ภายใต้การดูแลของ Website
 • ข้าพเจ้าผู้ขอใช้บริการได้ศึกษากฎกติกาต่างๆ และข้อควรปฎิบัติของ Website จากทางหน้าเวปไซต์ แล้วข้าพเจ้าได้เข้าใจเป็นอย่างดี ก่อนที่สมัครสมาชิกนี้
 • ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎกติการของ Website ในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้น ในภายภาคหน้าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามกฏกติกา และข้อควรปฏิบติต่างๆ ของ Website ข้าพเจ้ายินดีให้ทาง Website พักการใช้งานสมาชิกของข้าพเจ้าทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
ไม่ยอมรับเงื่อนไข
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
- ขนาด 5-20 ตัวอักษร
- ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ หรือการเว้นวรรค
- สามารถใช้สัญลักษณ์ '-' หรือสัญลักษณ์ '_' ได้
- สมัครแล้วไม่สามารถแก้ไข Username ได้
ข้อมูลส่วนตัว
*13 หลัก ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - หรือเว้นวรรค
ข้อมูลทางการเงิน
*ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ในข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการติดต่อ
เอกสารประกอบการสมัคร
ยืนยันการสมัคร